Biostatisztika, Táplálkozástudományi (TT) MSc - Tantárgyleírás, követelmények

 • Tantárgy: Biostatisztika
 • Év, szemeszter: 1. évfolyam - 1. félév
 • Óraszám:
  • Szeminárium: 15
 • Kód: AOTTBST1 
 • ECTS Kredit: 1
 • A tárgyat oktató intézet: Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Biomatematikai Tanszék
 • A tárgy felvételére ajánlott félév: 1.
 • Melyik félévben vehető fel a tárgy: 1.
 • A tárgyfelvétel előfeltétele(i): Nincs előfeltétel
 • Előadó tanár: Prof. Dr. Mátyus László és munkatársai
 • Tanulmányi felelős:Dr. Fazekas Zsolt                                                                                
  • e-mail:

 

1. hét: 5. hét:

Szeminárium: 1-3. Halmazelmélet, eseményalgebra, valószínűség, feltételes valószínűség, a feltételes valószínűség orvosi vonatkozásai (specificitás, szenzitivitás, pozitív és negatív prediktív érték).

Szeminárium: 13-15. Konzultáció

2. hét: 8. hét:

Szeminárium: 4-6. Mintavételezés, valószínűségi változó, eloszlások jellemzése, nomiális eloszlás.

Szeminárium: Jegymegajánló dolgozat.

3. hét: null
Szeminárium: 7-9. Statisztikai próbák

Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban.

Medicina Kiadó, 2001. ISBN: 963-242-693-2.

4. hét:  

Szeminárium: 10-12. Önkontrollos és két mintás t-próba.

 

Követelmények

A kurzus célkitűzései

A természeti jelenségekben megjelenő véletlen ingadozás megértéséhez és kezeléséhez szükséges alapismeretek oktatása. A kutatási, mérési eredmények értékelési módszertanának megismertetése. A tudományos szakirodalom megértéséhez szükséges ismeretek megszerzése. A táplálkozástudományi kísérletes és klinikai vizsgálatokban alkalmazható statisztikai elemzés módszertanának és eszköztárának megismerése, az eredmények értékelése, értelmezési képességének elsajátítása és a gyakorlatokon készséggé fejlesztése.

Az aláírás megszerzésének feltételei

Az órák 80%-ának látogatása kötelező, az órák pótlására nincs lehetőség.

A vizsga típusa: Kollokvium

A 6. héten jegymegajánló írásbeli vizsga. 50% teljesítésével megajánlott jegy szerezhető.

Sikertelen jegymegajánló vizsga esetén vizsga a DE TVSz szabályai szerint.

További információ

A hallgatóknak szóló hirdetményeket az intézet hirdetőtábláján helyezzük el.

Ezen kívül számos információ megtalálható a honlapon.

Tantárgyfelvétel feltétele: nincs

Ajánlott irodalom

 • Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina, 2001

Oktatási honlap címe: www.biophys.med.unideb.hu

Tantárgyi követelmények

Vizsga típusa: kollokvium

Frissítés dátuma: 2018.09.05.