Biostatisztika, Fogorvos - Tantárgyleírás, követelmények

 • Tantárgy: Biostatisztika
 • Év, szemeszter: 1. évfolyam - 1. félév
 • Óraszám:
  • Szeminárium: 28
 • Kód: FOBST03F1
 • ECTS Kredit: 2
 • A tárgyat oktató intézet: Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Biomatematikai Tanszék
 • A tárgy felvételére ajánlott félév: 1.
 • Melyik félévben vehető fel a tárgy: 1.
 • A tárgyfelvétel előfeltétele(i): Nincs előfeltétel
 • Előadó tanár: Prof. Dr. Mátyus László és munkatársai
 • Tanulmányi felelős:Dr. Fazekas Zsolt                                                                                
  •  e-mail:
1. hét: 7. hét:

Előadás: 1. Bevezetés, valószínűségi változó, adattípusok

Előadás: 8. Statisztikai tesztek (U, t és F próbák)

Szeminárium: Mintavételezés, reprezentatív minta, torzítatlan becslés, centrális határeloszlás tétel, minták jellemzése. Mintaközép szórása

2. hét: 8. hét:

Előadás: 2. Kombinatorika, Halmazelmélet, Eseményalgebra, valószínűség, feltételes valószínűség, Teljes valószínűség tétele, Bayes tétel

3. Adatredukció, középérték, leíró statisztikai eljárások

Szeminárium: Matematikai alapok, kombinatorika

Előadás: 9. A feltételes valószínűség orvosi vonatkozásai (specificitás, szenzitivitás, pozitív és negatív prediktív érték). Diszkrét valószínűségi változók vizsgálata

Szeminárium: Statisztikai próbák gondolatmenete

3. hét: 9. hét:

Előadás: 4. Eloszlások jellemzése (diszkrét, folytonos), binomiális és Poisson eloszlás

Szeminárium: Eseményalgebra, valószínűség, feltételes valószínűség, Teljes valószínűség tétele, Bayes tétel

Előadás: 10. Összefoglalás

Szeminárium: Statisztikai tesztek (U, t és F próbák)

4. hét: 10. hét:

Előadás: 5. Normális eloszlás

Szeminárium: Leíró statisztikai eljárások

Szeminárium: A feltételes valószínűség orvosi vonatkozásai (specificitás, szenzitivitás, pozitív és negatív prediktív érték). Diszkrét valószínűségi változók vizsgálata

5. hét: 11. hét:

Előadás: 6. Mintavételezés, reprezentatív minta, torzítatlan becslés, centrális határeloszlás tétel, minták jellemzése. Mintaközép szórása

Szeminárium: Eloszlások jellemzése (diszkrét, folytonos), Binomiális és Poisson eloszlás

Szeminárium: Fakultatív összefoglaló óra

6. hét:  

Előadás: 7. Statisztikai próbák gondolatmenete

Szeminárium: Normális eloszlás

 

Követelmények

A kurzus célkitűzései

A kurzus célja olyan statisztikai módszerek megtanítása, amelyek közvetlenül felhasználhatók a medicina különböző ágaiban felmerülő statisztikai, biometriai problémák megoldására, kísérletek adatainak értékelésére. Cél az elvi alapok megértésén túl a módszerek használatával kapcsolatos gyakorlati ismeretek elsajátítása.

A kurzus rövid leírása

Matematikai alapfogalmak (egyenes meredekség, egyenes illesztése, grafikon alatti terület); kombinatorika, leíró statisztika; eseményalgebra; valószínűség; valószínűségi változó; eloszlások jellemzése; binomiális, Poisson és normális eloszlás; mintavételezés; minták jellemzése; statisztikai tesztek (U, t, F és khi2 próbák)

Kötelező tankönyvek

Biometria az orvosi gyakorlatban (Dinya Elek, Medicina, 2001, ISBN: 963-242-693-2)

Ajánlott irodalom

Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak., Pars Kft, Budapest, 2007, ISBN 978-963-06-3736-7

Oktatási honlap címe: biophys.med.unideb.hu

Vizsga típusa

Kollokvium. A kollokviumot a második félév végén is le lehet tenni, de csak azoknak a hallgatóknak, akik a tárgyat már hallgatták és érvényes aláírással rendelkeznek.

Tantárgyi követelmények
 
1. Összevont szemináriumok:

Ha a hallgató minden alkalommal jelen van az összevont szemináriumokon, 10 bónuszpontot kap, amely az 5. pontokban leírtaknak megfelelően a kollokvium és a jegymegajánló dolgozat eredményéhez hozzáadódik. Az összevont szemináriumokon a jelenlétet az előadó szúrópróbaszerűen ellenőrzi. A hallgató már egy hiányzás esetében is elveszti az összevont szemináriumok látogatásáért kapható 10 bónuszpontot. A hiányzások esetében semmilyen igazolást nem fogadunk el.

2. Szemináriumok

A szemináriumok csoportonként tartjuk meg, ahol az összevont szemináriumokon leadott anyag kerül részletesebb feldolgozásra. A csoportszintű szemináriumok látogatása kötelező.

3. Felmentések

A biostatisztika kurzus alól való felmentési kérelmeket a Kreditátviteli Bizottsághoz kell benyújtani. Ilyen kérelmeket közvetlenül a Biomatematika Tanszékhez, ill. a Biofizikai és Sejtbiológia Intézethez nem lehet beadni.

4. Index aláírásának feltételei

A csoportszintű szemináriumokon max. 2 hiányzás megengedett, ennél több hiányzás esetén az indexet nem írjuk alá.

5. Évközi (jegymegajánló dolgozat) és kollokvium

A hallgatók a 12-14. hetek valamelyikén irásbeli jegymegajánló dolgozatot írnak, melynek szerkezete és értékelése megegyezik a kollokviuméval.

A vizsgaidőszakban általában heti egy alkalommal tartunk biostatisztika vizsgát, amely írásban történik (kivéve a C vizsgát, ahol az írásbelit mindenképpen szóbeli vizsga is követi). A jegymegajánló teszt és a kollokvium felépítése:

 • A rész: biostatisztika minimumkérdések és egyszerű számítási feladatok (átlag, medián, módusz, adatábrázolás, SD, SEM, normális eloszlás standardizálása, stb.). Az A rész összpontszáma 40.
 • B rész: tesztkérdések, esszékérdések, számítások. A B rész összpontszáma: 100 pont.

A jegymegajánló dolgozat és a kollokvium értékelése azonos.

 • Ha a hallgató az A részen nem ér el 75%-os eredményt (a 40 pontból legalább 30-at), a vizsga vagy a teszt eredménye elégtelen. Az előadások látogatásáért kapható bónusz pontok az A teszt eredményéhez nem adódnak hozzá.Ha a hallgató legalább 30 pontot ér el az A részen akár a jegymegajánló dolgozaton akár a vizsgán, ez az eredmény érvényes a következő vizsgákra, tehát nem kell újraírni.
 • Ha az A rész eredménye kevesebb, mint 75%, akkor a B részt nem javítjuk ki. Ha a hallgató sikeresen teljesíti az A részt, az előadások látogatásáért kapható bónusz pontot (10p) hozzáadjuk a B rész eredményéhez (max 100p). Az így kialakuló összpontszám (ÖP, max 110p) alapján, amely tehát nem tartalmazza az A rész eredményét, a következő jegyeket adjuk:

- ÖP<55 elégtelen

- 55≤ÖP<65 elégséges

- 65≤ÖP<75 közepes

- 75≤ÖP<85 jó

- 85≤ÖP jeles

A jegymegajánló dolgozat legalább elégséges eredménye a kollokviumra is érvényes.

Az előadások látogatásáért kapható bónuszpontok és a vizsga A részének újraírása alóli felmentés csak egy kurzusfelvételre érvényes, tehát újabb kurzusfelvételre vagy vizsgakurzusra nem lehet azokat átvinni.

C vizsgára vonatkozó szabályok

Amennyiben a C vizsga írásbeli részének eredménye az A és B vizsgákra vonatkozó szabályok alapján legalább elégséges, a C vizsgára az A és B vizsgákra vonatkozó szabályok alapján adandó érdemjegyet adjuk. A C vizsgán az írásbeli B részét akkor is kijavítjuk, ha az A rész eredménye kevesebb, mint 75%. Amennyiben a C vizsga írásbeli része az A és B vizsgákra vonatkozó szabályok alapján elégtelen (az A vizsga eredménye kevesebb, mint 75%, vagy a B rész a bónuszpontokkal együtt elégtelen), az írásbeli vizsgát szóbeli követi. Ebben az esetben a C vizsga eredményét az írásbeli és a szóbeli vizsgákon nyújtott teljesítmény együtt határozza meg.

Számológép-használatra vonatkozó szabályok

A tesztek igazságos értékelése, a tesztek írása során történő esetleges zavaró tényezők elkerülése és a tesztek anyagának védelme érdekében a következő típusú számológépek használata NEM megengedett:

 • beépített algebrai képességgel rendelkező számológépek (pl. amelyek képesek szimbolikus egyenletmegoldásra)
 • számítógépek, laptopok, kézi számítógépek
 • szöveg tárolására alkalmas készülékek. Olyan számológépek, melyeknek írógépszerű (ún. QWERTY) billentyűzete van vagy azok, amelyek képernyőjére tollal írni lehet szinten nem engedélyezettek. Azok a számológépek, melyek billentyűin betűk vannak (pl. hexadecimális számok beírásához) használhatók, amennyiben azok nem QWERTY formában vannak elrendezve.
 • olyan számológépek vagy más készülékek, amelyek egymással kommunikálni képesek.
 • mobiltelefonokba épített számológépek.
 • papírra nyomtató számológépek.

Általánosságban a hallgatók használhatnak mindenféle tudományos és grafikus számológépet, amennyiben az nem tartozik a fentebb leírt nem engedélyezett készülékek közé. Számológépek egymásnak való átadása nem megengedett, és a teszten a felügyelő tanárok nem adnak a hallgatóknak számológépet.

Frissítés dátuma: 2018.09.05.